Видове застраховки

Автомобилно застраховане

Гражданска отговорност и Зелена карта

Задължителна за цялата страна и всички превозни средства застраховка „Гражданска отговорност“. 

Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

 

Съгласно КЗ в сила от 01.01.2016 г. сертификат „Зелена Карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги.

Авто Каско

Изберете пълно или частично каско Ви трябва.

Застрахователят покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото превозно средство, причинени от рискове, групирани условно в множество клаузи.

При пълно Автокаско се покриват всички рискове, причинени от застрахователни събития, описани в предходните клаузи, като и някои допълнителни такива.

Застраховка Каско е валидна за територията на Република България и държавите-членки на Европейския Съюз и на държавите-членки на Международното Споразумение „Зелена карта”. 

Авто Асистант (помощ при пътуване)

Когато пътувате в чужбина. Някои Каско застраховки покриват нужди като:

– Ремонт на пътя или аварийно теглен

– Изтегляне на МПС  в случай на заключен в автомобила или изгубен ключ

– Заместващ авомобил

– Репатриране на застрахованото МПС

Имуществено застраховане

Застраховане на офиси, търговски обекти, жилищни сгради

Застраховане на собствени или наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:

– недвижимо имущество – производствени и непроизводствени сгради;

– движимо имущество – машини, съоръжения и оборудване; компютри, аудиовизуална и офис техника; транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;

– стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;

– чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

Застраховане при кражби, грабежи, вандализъм

Обект на застраховката са движими имущества, които могат да бъдат поименно описани и оценени.

Застраховката покрива кражба чрез взлом самостоятелно и/или в комбинация с рисковете вандализъм и въоръжен грабеж.

Премията се изчислява в зависимост от застрахователната сума, вида на застрахованото имущество и мерките за сигурност на обекта.

Необходимо условие за сключване на застраховката е наличието на минимални мерки за сигурност. Всяко подобрение на тези мерки води до намаляване на застрахователната премия.

При щета застрахованият уведомява своевременно органите на МВР и застрахователя, които извършват оглед.

Застраховки за пожар и природни бедствия

В тези рамки покритието включва и всички обичайни рискове като пожар, природни бедствия, аварии и т.н.  Разходите, направени от застрахования за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини и останки, за преместване и съхранение на застраховано имущество, както и риска „земетресение“ се добавят в покритието на основание допълнителна договореност.

Здравно застраховане и злополука

Застраховки Живот

За да осигурите сигурност и спокойствие за Вас и Вашето семейство и да получите най-добрата здравна грижа и финансова независимост при непредвидени ситуации.

Застраховки живот имат спестовен характер.

Защита от коварни заболявания и непредвидени здравословни обстоятелства.

Групови и индивидуални застраховки злополука

Застраховката е доброволна и е предназначена за всички работници и служители в едно дружество, включително мениджърския състав. 

Основни рискове, които се покриват по полицата, са:

– смърт вследствие трудова злополука;

– трайна загуба на работоспособност вследствие трудова злополука.

 

Застраховката „Трудова злополука”

е задължителна съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“.

Покриване на медицински разходи в чужбина / туристически застраховки

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън страната.

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Отговорности и финансови рискове

Професионална отговорност

Застраховката покрива отговорността на лица, упражняващи определена професия и/или оказващи определен вид професионални услуги

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, обхващат: адвоката, туроператора, нотариуса, експерт-счетоводители, лекари и медицински персонал, проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор, застрахователни брокери, други.

 

Обща гражданска отговорност

Застраховката покрива отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице — търговец пo смисъла на Търговския закон, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, пpи или пo повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователния договор, в рамките на територията на валидност на полицата.

При дейности, изискващи договаряне на специални условия, същите се записват като част от застрахователната полица.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва.

Други застраховки

Застраховки Карго

Застраховка Карго осигурява застрахователно покритие за всички видове товари, стоки, вещи, предмети и др., превозвани с морски, сухопътен, речен, въздушен или комбиниран транспорт, срещу загуба и/или вреда, вследствие на настъпване на застрахователно събитие по време на превоза им от или до всяка точка на света или на територията на България.

Какво подлежи на застраховане: Всякакви товари, които се превозват от едно място до друго място в цял свят независимо от вида на транспорта с изключение на: живи животни, стоки със специален режим на транспорт (някои видове военна техника) и стоки забранени за търговия (контрабанда).

Летателни апарати и морски съдове

Авиационно застраховане:

– каско на летателни апарати – самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети

– обща гражданска отговорност на пилоти и персонал на летателните апарати

– отговорност на собственици и оператори на летища, включително отговорност на ръководство въздушно движение


Морско застраховане:

– каско на морски съдове

– гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове

Scroll to Top